Regulamin

§ 2. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Ogłoszeniodawca oraz Zainteresowany zobowiązani są do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych osób trzecich.

2. Ogłoszeniodawca i Zainteresowany mają prawo do korzystania z Usług na zasadach ustalonych w niniejszym Regulaminie.

3. Ogłoszeniodawca i Zainteresowany zobowiązani są do przestrzegania obowiązującego prawa polskiego i podania prawdziwych, zgodnych ze stanem faktycznym danych osobowych

4. Ogłoszeniodawca i Zainteresowany zobowiązani są do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek treści i baz udostępnionych w Serwisie, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.

5. Ogłoszeniodawca i Zainteresowany zobowiązani są do zaniechania jakichkolwiek prób wprowadzania do systemu informatycznego szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym wirusy, pliki szpiegujące, „robaki” etc.).

6. Ogłoszeniodawca i Zainteresowany mogą zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@targowisko.net wszelkie treści i działania, które w sposób rażący naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.

7. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wywoływanie i przeglądanie na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego stron www, posiadanie konta poczty elektronicznej.

§ 4. REKLAMACJA

1. Ogłoszeniodawca oraz Zainteresowany mogą złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Administratora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Administrator nie jest stroną umów sprzedaży pomiędzy Zainteresowanym a Ogłoszeniodawcą wobec czego nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie Umowy sprzedaży przez Zainteresowanego lub Ogłoszeniodawcę, w szczególności za zdolność Ogłoszeniodawcy do sprzedaży lub wypłacalność Zainteresowanego. Administrator występuje w niniejszych stosunkach prawnych wyłącznie jako dostawca platformy internetowej Serwisu pozwalającego kojarzyć miedzy sobą Ogłoszeniodawcę z Zainteresowanym, Administrator nie uczestniczy w faktycznej realizacji umów sprzedaży i nie uczestniczy w negocjacjach pomiędzy Stronami w zakresie warunków realizacji tychże umów.

Całą treść regulaminu możesz pobrać poniżej :